WAXING

Facial Waxing $15

Arm Waxing $35+

Leg Waxing $45+

 

Bikini line $45

 

Brazilian $50+

Stomach $35

 

Chest $35

 

Back $35+

Wax Appointment

WAXING